วิธีการย่อขนาดรูปให้เท่ากันทุกๆรูป ด้วยโปรแกรม PhotoScape (Window)